Nathaniel

Nathaniel Filip

Bc. et Bc. Gabriel-Max Nathaniel baron Filip de Aras

(* 31. ledna 1986, Pardubice)

Český zpěvák tradičního popu a šansonu


Vzdělání

Po dokončení základní školy v Opatovicích nad Labem, vystudoval obor Pedagogika volného času na Střední pedagogické škole v Litomyšli. V bakalářském programu vystudoval obor Andragogika na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a Náboženskou výchovna Univerzitě Hradec Králové. V současné době studuje Teologickou a pastorační činnost na Vyšší odborné škole Husova institutu teologických studií v Praze a v magisterském oboru Aplikovanou etiku na Univerzitě Karlově.

Dále studuje tříletý neakademický obor Formační studium františkánské spirituality na Institutu františkánských studií v Praze.


Hudební dráha

Během základní školní docházky zpívá šest let ve slavném královéhradeckém chlapeckém sboru Boni Pueri, se kterým absolvuje desítky koncertů, včetně několika turné s Lucií Bílou. Při studiu střední školy, kde absolvoval obor zaměřený na sólový zpěv, vyhrál v celostátní soutěži Hudební festival středních a vyšších pedagogických škol v oboru muzikál, konané 23. – 25. února 2005, první místo.

Mezi lety 2007-2009 žije v Anglii, především v Londýně, kde pracuje jako misionář a sociální pracovník. Zde již příležitostně pořádá několik svých sólových vystoupení.

Od roku 2012 vystupuje s vídeňským klavíristou MgA. Alexanderem Döme, Ph.D., který absolvoval Vysokou školu múzických umění v Bratislavě a získal doktorát z kompozice na Janáčkově akademie múzických umění v Brně, společně pak vystupují po celé České republice.

Ke konci roku 2012 vydává své debutové CD s názvem My Way, jehož patronkou se stala zpěvačka Eva Pilarová.

Od roku 2013 každoročně vystupuje na kulturně-řemeslné slavnosti Pohřebačský jarmark, na který si zve významné hudební osobnosti. Od roku 2017 je spolupořadatelem jarmarku a členem výkonného výboru Život na vesnici, který pořádá nejen jarmark, ale i různé kulturní akce v okolí.

Roku 2016 oslovuje Nathaniela Filipa Řád sv. Huberta, aby se svými hudebníky uspořádal koncert během Svatohubertských slavností na Kuksu, největší myslivecké akci v ČR. Od té doby, Nathaniel Filip, vystupuje na slavnostech již každoročně.

V roce 2017 je hlavním hudebním hostem na královské charitativní večeři, pořádané Belgickou královskou společností pod patronací krále Filipa Belgického, konané v německém Frankfurtu nad Mohanem.

Od roku 2018 spolupracuje s první dámou české satiry Zuzanou Bubílkovou. Společně vystupují s hudebně-zábavným představením Šansony a BUBU fóry! v mnoha městech a obcích po celé ČR.


Ocenění a členství

Řád orla Gruzie a nesešívané tuniky našeho Pána Ježíše Krista – Nathaniel Filip obdržel Řád orla Gruzie, nejvyšší dynastický řád královské rodiny Bagrationů, od gruzínského korunního prince a velmistra Řádu prince Davida Bagrationi. Nathaniel Filip byl pasován do hodnosti rytíře a je spoluzakladatelem české delegace Řádu orla Gruzie, kde působí jako jeho sekretář.

Řád milionu slonů a bílého slunečníku – Nejvyšší řád královské rodiny Laosu získal Nathaniel Filip na galavečeru v Berlíně od prince Sawatha Pathanaka, predstavitele korunní rady královské rodiny Laosu. Řád mu byl udělen v hodnosti rytíře-komtura.

Královský řád lva Godenu – Řád lva Godenu v hodnosti velkodůstojníka a později rytíře s velkokřížem byl Nathanielu Filipovi udělen králem Togbe Osei III., tradičním vládcem subnárodního království Godenu, nacházejícím se v africkém státě Ghana. Nathaniel Filip je delegátem Řádu lva Godenu pro Českou republiku.

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského – Nathaniel Filip obdržel Řád sv. Lazara s hodností důstojníka od 50. velmistra sjednoceného Řádu sv. Lazara dona Franciska de Borbón, hraběte z Hardenbergu při řádové investituře ve Vídni. Sjednocený Řád sv. Lazara Jeruzalémského je starobylý ekumenický rytířský řád, který sdružuje více než 6000 členů v téměř 50 zemích světa a jehož posláním je zejména charitativní činnost a péče o nemocné.

Řád svatého Huberta – V kapli hospitalu Kuks, který je sídlem bratrstva, byl velmistrem Janem Františkem Votavou Nathanielu Filipovi udělen Řád sv. Huberta. Řád svatého Huberta je lovecké bratrstvo, které sdružuje myslivce se zájmem o uchovávání mysliveckých tradic, zvyků a úcty ke sv. Hubertovi.

Patriarchální medaile Al Saher – Stříbrnou medaili Al Saher udělil v Mnichově Nathanielu Filipovi Řehoř III. Laham, patriarcha Antiochie a celého Orientu, Alexandrie a Jeruzaléma a emeritní hlava Melchitské řeckokatolické církve. Medaile Al Saher je udílena za přínos v humanitární oblasti a finanční podporu výstavby nemocnice Khabab, nedaleko syrského Damašku, kterou patriarcha Řehoř III. založil.

Záslužná medaile Help Godenu – Medaile Help Godenu je udílena králem Togbe Osei III. za humanitární pomoc lidu subnárodního království Godenu.

Královská akademie šlechticů (Royal college of nobles) – Nathaniel Filip byl do akademie šlechticů přijat jejím protektorem arcivévodou Andreasem Salvátorem Habsbursko-Lotrinským, který mu zde také potvrdil dědičný rodový erb. Královská akademie sdružuje zástupce evropské šlechty, zejména ve Španělsku a Portugalsku a slouží jako registr erbů. V jejím vedení stojí členové císařských a královských rodů. Sídlem Akademie je město Lisabon v Portugalsku.

Královská akademie svatého Ambrože, mučedníka – Akademie je pod patronací hlavy portugalské královské rodiny dona Duarta Pia, vévody z Braganzy a její činností je historie, heraldika, studium šlechtických rodů a rytířských řádů. Nathaniel Filip byl do Akademie přijat jejím presidentem Angelem baronem Musou v basilice Nanebevzetí Panny Marie ve Strahovském klášteře v Praze. Sídlem Akademie je město Ferentino v Itálii.

Šlechtická společnost Bernarda Galvéze – Společnost Barnarda Galvéze je jednou z nejaktivnějších organizací zabývajících se heraldikou, šlechtou a rytířskými řády na světě. Je provozována Katolickou univerzitou Nového Španělska se sídlem na Floridě. Nathaniel Filip byl do společnosti přijat jejím presidentem a rektorem university dr. Ottou von Feigenblattem, hrabětem z Kobrynu v Berlíně.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) – Nathaniel Filip je členem monarchistické strany od svých 19 let.

Spolek Radecký Praha – Hlavní náplní spolku je osvěta o nejvýznamnějším českém vojevůdci maršálu Josefu Václavu hraběti Radeckém a obnova jeho pomníku na Malostranském náměstí v Praze.

Císařovna Zita – Organizace se věnuje uchovávání  památky na poslední českou královnu Zitu, na její počest pořádá mnohé akce a poutě k jejímu hrobu v císařské hrobce ve Vídni.

Život na vesnici – Spolek působící v obci Opatovice nad Labem nedaleko Hradce Králové. Pořádá mnohé kulturní akce v obci a okolí. Jeho hlavní akcí je každoroční událost Pohřebačský jarmark, kterého se účastní přes 4000 lidí. Nathaniel Filip je členem Výkonného výboru spolku a spoluorganizátorem jarmarku. 

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze – Spolek se sídlem v Praze, který si klade za cíl podporovat a rozvíjet genealogiiheraldiku a jiné pomocné vědy historické a přibližovat je českým občanům.

Pedagog life – Spolek zabývající se mysliveckou pedagogikou a vzděláváním dětí o přírodě. Nathaniel Filip je v organizaci lektorem a členem předsednictva. 

Comments are closed.